Bosphorus Hair Center for Hair Transplantation

Ortaklar cad H.yumuşak Apt:no:1/4 Mecidiyeköy

Bosphorus Hair Telefon +90 (212) 217 78 08

Whatsapp: 24/7 +90 (544) 472 65 48

Contact

Bosphorus Hair Center for Hair Transplant & Aesthetic Surgeries

Telephone , Map , Mail

Address

Ortaklar cad H.yumuşak Apt:no:1/4 Mecidiyeköy

Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul / Türkiye

Telephone

< Telephone : +90 (212) 217 78 08/p>

Whatsapp: 24/7 +90 (544) 472 65 48

E-Mail